REKAP KELULUSAN 2019/2020

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Tuhan alam semesta atas limpahan taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga kita semua masih bisa menjalankan amanah dan tugas dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penuntun jalan kebenaran Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga para sahabat dan pengikutnya yang setia mengikuti risalah-Nya.

Pada hari Jumat, 05 Juni 2020 telah diumumkan Kelulusan Kelas 9 santri SMP Luqman Al Hakim, mohon kerjasamanya untuk mengisikan form kelulusan santri dibawah ini!

Rekap Kelulusan 2019/2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Hubungi Admin ?